มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM และ Organic Thailand

มาตราฐาน IFOAM เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ต่างๆทั่วโลก และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง International Organic Accreditation Service – IOAS เพื่อทำหน้าที่ในการรองรับระบบงานโดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน USA GMP คือ Good Manufacturing Practice (GMP) หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือโคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม HACCP คือระบบที่ใช้วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม : Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง, ประเมิน และ ควบคุมอันตรายทั้งอันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร

License Certificate

organic and international standards.

Shopping Cart